Ga naar hoofdinhoud
0644514785 info@loop-products.com Gratis bezorging vanaf € 48,95 in Nederland

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, verder: “Voorwaarden” wordt verstaan onder:

 1. LOOP: Stichting LOOP, tevens handelend onder de naam “LOOP”; vestigings- en bezoekadres: Vondelstraat 2, 7002AR Doetinchem, KvK nummer 56424930, BTW nummer 852118430B01
 2. Koper: Iedere natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met LOOP
 3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen LOOP en de Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)- handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 4. Website: De website van LOOP die voor de Koper bereikbaar is onder www.loop-products.com

1.2 De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) aanbiedingen (al dan niet via de Website), handelingen en rechtshandelingen van LOOP en de Koper.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Koper is uitgesloten, tenzij LOOP de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 De op de Website geplaatste offertes en aanbiedingen binden LOOP niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door Kopers.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen die LOOP op haar Website plaatst zijn slechts (maximaal) 24 uur geldig (waarbij voor de precieze tijdsbepaling LOOP de klok op haar eigen server aanhoudt), tenzij anders door LOOP aangegeven.

2.3 Voor alle offertes op de Website geldt OP = OP en de aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Overeenkomsten

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover LOOP een bestelling door middel van een e-mail aan de Koper heeft bevestigd.

3.2 Alle opgaven door LOOP van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. LOOP kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van LOOP, binden LOOP niet. Getoonde of verstrekte (proef)modellen of tekeningen op de Website zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de Koper aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van LOOP of van de (proef)modellen of tekeningen, dat de Koper niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

3.3 Alle goederen worden door LOOP aan Koper geleverd onder eigendomsvoorbehoud

4. Prijzen

4.1 De prijzen, zoals vermeld bij de aangeboden artikelen op de Website en omschreven in aanbiedingen, offertes, prospecten en publicaties van LOOP op de Website, zijn gebaseerd op de ten tijde van vermelding op de Website geldende omstandigheden; de prijzen zijn richtlijnen en binden LOOP niet.

4.2 De geldende verkoopprijzen staan vermeld bij de op de Website aangeboden artikelen. LOOP heeft ook na het sluiten van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering, het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging vóór de aflevering, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 De door LOOP vermelde prijzen en de in lid 4.2 genoemde prijzen zijn in Euro, inclusief omzetbelasting. De vervoerskosten, waaronder bezorgkosten, zijn derhalve niet in de prijs begrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. LOOP draagt zorg voor levering van de bestelling, tenzij anders overeengekomen. Voor de bezorging van de bestelling bij de Koper worden bezorgkosten in rekening gebracht, welke bezorgkosten voorafgaand aan plaatsing van de bestelling aan de Koper zullen worden gemeld.

4.4 De bezorgkosten voor de aflevering van de bestelling worden op de Website vermeld.

5. Aflevering en Afleveringstermijn

5.1 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland, met uitzondering van een adres op de Waddeneilanden, dat de Koper bij plaatsing van de bestelling heeft opgegeven aan LOOP, tenzij nadien anders is overeengekomen. De aflevering wordt in gang gezet na ontvangst van betaling van de koopprijs van de bestelling. Voor zover een bestelling en de betaling van de koopprijs op een werkdag voor 17.00 uur door LOOP is ontvangen en verwerkt, zal de bestelling – voor zover voorradig – als regel binnen 7 werkdagen door de vervoerder bij de Koper worden afgeleverd, voor zover LOOP nadien niet afwijkend heeft bericht aan Koper, met een maximale levertijd van 30 dagen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan zsm. op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling te annuleren. Bij annulering zal LOOP binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten. Aan de leveringsplicht van LOOP zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper. De aflevering zal geschieden door een externe vervoerder. De aflevering geschiedt in een gesloten colli. De Koper tekent voor ontvangst.

5.2 De afleveringstermijn zal door LOOP zoveel mogelijk in acht worden genomen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Koper geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

5.3 De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst en na ontvangst van de overeengekomen betaling van de bestelling.

6. Aflevering en risico

6.1 Aflevering geschiedt doordat LOOP de bestelling op het door de Koper opgegeven adres door inschakeling van een externe vervoerder in opdracht van de Koper laat bezorgen. LOOP is niet verantwoordelijk voor eventueel uit de bezorging door een externe vervoerder voortvloeiende gevolgen.

6.2 Aflevering en bezorging vindt alleen plaats voor opgegeven adressen in Nederland, met uitzondering van opgegeven adressen op de Waddeneilanden.

6.3 Bij aflevering gaat het risico voor de artikelen over op de Koper.

6.4 Bij aflevering van de bestelling op het door de Koper opgegeven adres dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de Koper op de vrachtbrief of het afleveringsdocument direct aan LOOP kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de Koper de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

6.5 Indien de Koper de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is deze zonder ingebrekestelling in verzuim. LOOP is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Koper op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

7. Betaling

7.1 De Koper dient de koopprijs van de bestelling bij het sluiten van de Overeenkomst via IDEAL of PayPal te betalen, dan wel door directe girale overboeking.

7.2 In de situatie van zakelijk bestellen kan op factuur worden betaald. De betalingstermijn bedraagt 3 weken bij het zakelijk bestellen op factuur.

7.3 Alle aan de Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Koper is niet bevoegd tot verrekening. Koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens LOOP op te schorten.

7.4 Indien de Koper in deze in verzuim blijft, zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van LOOP op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van LOOP op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

7.6 De Koper is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 5%.

7.7 Indien de Koper jegens LOOP in verzuim is, is hij verplicht LOOP de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom gaat over op de Koper bij voltooiing van de bestelling – na ontvangst van de betaling van de bestelling door LOOP en nadat de Koper al hetgeen hij krachtens of in verband met deze overeenkomst of in verband met eerdere of latere overeenkomsten die (mede) de levering van een zaak betreffen of betroffen volledig aan LOOP heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele vorderingen van LOOP (zoals maar niet beperkt tot incassokosten, rente, boetes en schadevergoeding) die voortvloeien uit het tekortschieten door de Koper in het nakomen van zijn verplichtingen onder de hiervoor bedoelde overeenkomsten – en na de feitelijke aflevering aan de Koper.

8.2 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Koper, zal de Koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van LOOP.

8.3 Indien en voor zover de Koper de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Koper, indien hij de door LOOP geleverde artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van LOOP alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van LOOP op alle vorderingen van de Koper op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van LOOP uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

9. Retourneren, Recht van Retour

9.1 De producten van LOOP vallen binnen de Wet Koop op Afstand onder de categorie producten die na opening snel kunnen bederven of verouderen.

9.2 Indien een koper gebruikt wenst maken van de in de wet Koop op Afstand bepaalde afkoelingsperiode heeft deze onder de hierna genoemde voorwaarden recht op creditering van het aankoopbedrag.

9.3 Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOOP zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen mits de goederen onaangeroerd zijn.

9.4 De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender.

9.5 Indien retourzendingen zonder toestemming van LOOP geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

9.6 Retourzendingen zonder toestemming van LOOP ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.

9.7 In het geval van een retourzending zal door LOOP het volledig betaalde bedrag binnen 30 dagen aan de koper worden uitgekeerd. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door LOOP gespecificeerd adres.

9.8 In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden. LOOP is niet gehouden gekochte artikelen te ruilen of retour te nemen alsmede het verzoek tot reclamatie in behandeling te nemen indien het artikel, naar het oordeel van LOOP, gebruikt of beschadigd is of enige verandering heeft ondergaan.

9.9 Indien naar het oordeel van LOOP sprake is van een terechte reclamatie zal LOOP na retournering van het betreffende artikel overgaan tot vervanging door een nieuw artikel dan wel tot restitutie van de factuurwaarde van het betreffende artikel dat onderhevig is aan de reclamatie.

9.10 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

10. Garantie / Klachten

10.1 Indien LOOP artikelen aan de Koper levert die LOOP van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. LOOP is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Koper gehouden dan waarop LOOP ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.

10.2 De garantie op eigen merkartikelen van LOOP houdt in dat artikelen binnen de garantietermijn, naar keuze van LOOP gratis worden vervangen of dat de koopprijs van deze artikelen aan de Koper wordt gerestitueerd. De garantietermijn is afhankelijk van het artikelen wordt door LOOP per artikel (soort) bepaald.

10.3 Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

10.4 Indien de Koper een beroep doet op een door LOOP gegeven garantie, dient de Koper, binnen veertien (14) dagen na ontvangst door LOOP van het beroep op garantie, LOOP in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar keuze van LOOP op de plaats waar het artikel zicht bevindt, of op het bedrijf van LOOP in Nederland bij gebreke waarvan de Koper geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen c.q. het nalaten van de Koper een verval van diens rechten op garantie niet, naar het oordeel van LOOP, zou rechtvaardigen.

10.5 Indien LOOP onder de garantie fouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal LOOP niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

10.6 Na het constateren van enig gebrek is Koper verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

10.7 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Koper geen rechten ontlenen.

11. Beschikbaarheid Website en dienstverlening

11.1 LOOP garandeert niet dat de Website en haar dienstverlening via de Website te allen tijde volledig en/of zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

11.2 LOOP garandeert niet dat de op de Website aangeboden informatie te allen tijde geheel juist, volledig en actueel is en dat de via haar Website aangeboden informatie en/of software te allen tijde volledig beschikbaar en toegankelijk is en/of dat deze vrij zijn van fouten, gebreken en/of virussen. LOOP garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in haar Website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

11.3 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden op de Website, raden wij u aan contact op te nemen met LOOP en verzoekt LOOP u dit te melden aan het Customer Service Center van LOOP via info@loop-products.com

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 LOOP is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Koper of derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

12.2 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van LOOP of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zal Koper LOOP vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde artikelen en zal hij LOOP alle schade, waaronder begrepen (juridische) advieskosten, vergoeden die LOOP lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

13. Overmacht

13.1 Indien LOOP door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

13.2 Indien enige overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.3 In geval van overmacht aan de zijde van LOOP heeft de Koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als LOOP als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van LOOP onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van LOOP kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door LOOP’s toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

14. Verzuim / ontbinding

14.1 Indien de Koper, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is LOOP gerechtigd:

 1. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
 2. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat LOOP tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan LOOP verder toekomende rechten.

14.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Koper, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Koper, dan wel indien de Koper een natuurlijke persoon is onder curatele stelling, zullen alle Overeenkomsten met de Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij LOOP de Koper binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval LOOP zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan LOOP verder toekomende rechten.

14.3 In elk van de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van LOOP op de Koper onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Koper gehouden tot onmiddellijke teruggave van artikelen, waarvan LOOP nog eigenaar is en heeft LOOP het recht om de terreinen en gebouwen van de Koper te betreden, teneinde die artikelen in bezit te nemen.

15. Gebruik van persoonlijk wachtwoord / inloggegevens

15.1 Uitsluitend door de Koper als inkoopgemachtigden aan te wijzen personen zijn gerechtigd namens de Koper met LOOP overeenkomsten te sluiten. Ingeval van misbruik van wachtwoord/inloggegevens door de Kopers inkoopgemachtigden of derden is de Koper daarvoor jegens LOOP aansprakelijk.

15.2 De Koper verklaart zich akkoord met de door LOOP opgestelde Levering en verkoopvoorwaarden en staat er jegens LOOP voor in zich aan deze regels te zullen houden. Bij overtreding van die regels is de Koper jegens LOOP volledig aansprakelijk voor alle daaruit voor LOOP voortvloeiende schade. LOOP is in dat geval niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch jegens de Koper noch jegens derden. De Koper zal LOOP terzake volledig vrijwaren.

16. Vrijwaring

16. Iedere Koper en/of bezoeker van de Website vrijwaart LOOP voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Website door de betreffende Koper en/of bezoeker van de Website.

17. Rechtskeuze en bevoegde rechter

17.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat LOOP het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Koper aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Back To Top